Deklaracja dostępności

Muzeum Stanisława Staszica w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.muzeumstaszica.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmioów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.muzeumstaszica.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

 

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Multimedia

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces ciągły.

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić nasze strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: biuro@muzeumstaszica.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: biuro@muzeumstaszica.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposob kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Muzeum Stanisława Staszica, ul. Browarna 18, 64-920 Piła

Do budynku prowadzi 1 wejście – od ul. Browarnej, które jest przeznaczone dla gości do którego prowadzą schody.

Dla osób na wózkach muzeum nie jest dostępne. W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

Zwiedzanie muzeum przez osoby głuche z asystą tłumacza języka migowego jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w recepcji i umówieniu się na konkretny termin.

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia:
przez:
Liczba wyświetleń: 1475
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Projekt i realizacja MYKK