Organizacja

Regulamin organizacyjny
Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Muzeum Stanisława Staszica w Pile zwane dalej "Muzeum" jest instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Piłę, działającą na podstawie:
 2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 z późn.zm.), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
 3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn.zm.), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
 4. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn.zm.), zwanej dalej "ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami";
 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.);
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.);
 7. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.);
 8. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1791 z późn.zm.);
 9. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 - 88), zwanego dalej "RODO";
 10. uchwały Nr XXVII/24/92 Rady Miejskiej w Pile z dnia 2 czerwca 1992 r w sprawie nadania statutów komunalnym instytucjom kultury;
 11. Statutu Muzeum Stanisława Staszica w Pile stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/182/19 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2019 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Stanisława Staszica w Pile (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10981) zwanego dalej "Statutem", niniejszego Regulaminu.

§ 2

Regulamin Muzeum Stanisława Staszica, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań samodzielnych stanowisk pracy.

Rozdział II

Struktura organizacyjna Muzeum

§ 1

Muzeum jest placówką jednooddziałową, której strukturę organizacyjną tworzą samodzielne stanowiska: główny księgowy, kustosz, kurator, pracownik gospodarczy.

Rozdział II

Zarządzanie Muzeum

§ 1

 1. Zarządzanie Muzeum opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
 2. Każdy pracownik Muzeum podlega bezpośrednio dyrektorowi, od którego otrzymuje polecenia i instrukcje dotyczące jego pracy i przed którym odpowiada za całokształt powierzonych spraw.
 3. Zarządzenia i decyzje dotyczące działania Muzeum wydaje Dyrektor.

§ 2

Przy Muzeum działa Rada Muzeum jako organ opiniodawczy i doradczy na zasadach określonych art.11 ustawy o muzeach oraz § 13 Statutu oraz na podstawie uchwalonego przez Radę Muzeum regulaminu pracy.

§ 3

W Muzeum mogą działać kolegia doradcze tworzone przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV

Zakres zadań Dyrektora

§ 1

 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Piły w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.
 2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz za właściwe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.
 3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez Dyrektora pracownik na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw.

Rozdział V

Zakres zadań Głównego Księgowego

§ 1

 1. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Głównego Księgowego wynika z przepisów szczególnych zawartych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy:
  1. składanie oświadczeń woli Muzeum w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
  2. prowadzenie rachunkowości Muzeum;
  3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  4. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  5. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
   • zakładowego planu kont,
   • obiegu dokumentów księgowych,
   • zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji pasywów i aktywów,
   • przestrzegania obowiązków wynikających w szczególności z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
   • nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,
   • sporządzanie planów finansowych Muzeum,
   • sporządzanie projektu budżetu, bilansu i innych sprawozdań finansowych,
   • sporządzanie planu inwentaryzacji;
  7. nadzór na prowadzeniem gospodarki kasowej oraz ewidencjonowanie sprzedaży wydawnictw;
  8. współpraca z bankiem prowadzącym rachunki bankowe Muzeum;
  9. prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych: umów, wynagrodzeń z osobowego funduszu płac, funduszu bezosobowego oraz honorariów;
  10. zatwierdzanie faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym, rozliczanie zaliczek, delegacji krajowych i zagranicznych, sporządzanie przelewów;
  11. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej;
  12. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych zgodnie z przepisami;
  13. rozliczanie inwentaryzacji.

Rozdział VI

Zakresy zadań samodzielnych stanowisk pracy podległych bezpośrednio Dyrektorowi

§ 1

Do zadań Kustosza należy:

 1. opracowywanie i organizacja wystaw, obsługa przewodnicka wystaw i pełnienie dyżurów na wystawach;
 2. organizowanie działań mających na celu pozyskiwanie muzealiów;
 3. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie obiektów związanych z życiem i działalnością Stanisława Staszica;
 4. ewidencjonowanie zgromadzonych muzealiów, w szczególności poprzez:
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  • opracowywanie kart katalogu naukowego,
  • prowadzenie ewidencji wypożyczeń zbiorów,
  • prowadzenie kartoteki magazynowej,
  • sporządzanie komputerowych baz danych;
 5. organizowanie lekcji muzealnych, wykładów, prelekcji;
 6. gromadzenie literatury specjalistycznej, publikacji naukowych i popularno-naukowych
 7. prowadzenie ksiąg inwentarzowych zgromadzonej literatury zgodnie z przyjętymi zasadami,
 8. opracowywanie kart katalogu alfabetycznego
 9. digitalizacja zbiorów,
 10. prowadzenie badań naukowych i ogłaszaniem wyników tych badań

§ 2

Do zadań Kuratora należy:

 1. prowadzenia Galerii Muzeum Stanisława Staszica:
  • organizowanie wystaw i spotkań autorskich,
  • redagowanie druków (w tym folderów/katalogów),
  • aktualizowanie strony internetowej www.galeriams.pl,
  • gromadzenie dokumentacji wystaw i spotkań autorskich.
 2. aktywne uczestnictwo w realizacji innych zadań z zakresu działalności podstawowej Muzeum i inne (wystawy, sesje, spotkania, koncerty, publikacje);
 3. wykonywanie dokumentacji fotograficznej imprez organizowanych przez Muzeum;
 4. obsługa przewodnicka wystaw i pełnienie dyżurów na wystawach.

§ 3

Do zadań pracownika gospodarczego należy:

 1. sprzątanie pomieszczeń Muzeum i bezpośredniego otoczenia budynku (chodnik, ogród); zimą – odśnieżanie chodnika przy Muzeum;
 2. zakup środków czystości dla potrzeb Muzeum;
 3. obsługa ruchu zwiedzających – sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw oraz współdziałanie z przewodnikiem w trakcie zwiedzania Muzeum przez odwiedzających;
 4. pełnienie dozoru nad obiektem i zbiorami w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających;
 5. pełnienie dyżurów na wystawach;
 6. pełnienie obowiązków kasjera:
  • przechowywanie czeków bankowych,
  • przyjmowanie wpłat gotówkowych do kasy i terminowe odprowadzanie tych wpłat do banku,
  • sporządzanie raportów kasowych każdorazowo przy pobieraniu gotówki z banku.

Rozdział VII

Zasady organizacji pracy

§ 1

 1. Zasady organizacji pracy Muzeum określa Regulamin oraz akty wewnętrzne i procedury wprowadzone w życie w drodze zarządzeń Dyrektora.
 2. Pracownicy realizują powierzone im zadania i ponoszą odpowiedzialność w szczególności za:
  1. wykonywanie powierzonych zadań terminowo i efektywnie oraz osiąganie zaplanowanych rezultatów;
  2. przestrzeganie przepisów prawa i zarządzeń Dyrektora;
  3. przestrzeganie zasad etycznych określonych w Kodeksie Etyki ICOM dla muzeów;
  4. przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  5. dbanie o mienie Muzeum oraz podejmowanie wszelkich działań, które zapobiegają powstawaniu szkód;
  6. dbanie o dobry wizerunek Muzeum;
  7. podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  8. sporządzanie analiz i sprawozdań na potrzeby własne oraz potrzeby Organizatora.
 3. Zasady obiegu dokumentów określają w szczególności:
  1. Instrukcja Kancelaryjna;
  2. Jednolity rzeczowy wykaz akt;
  3. oraz inne regulacje wewnętrzne.
 4. Zasady archiwizacji i brakowania dokumentów archiwum zakładowego określa Instrukcja archiwalna.
 5. Pracownika nieobecnego w pracy zastępuje pracownik wskazany przez Dyrektora.

Rozdział VIII

§ 1

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Muzeum.
 2. Zmian w Regulaminie dokonuje się w drodze zarządzenia Dyrektora, z zastrzeżeniem art.13. ust 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Regulamin oraz jego zmiany podaje się do wiadomości pracownikom zatrudnionym w Muzeum.
 4. W sprawach nieuregulowanych obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zarządzenia wewnętrzne wydawane przez Dyrektora.
 5. Szczegółowe zadania pracowników Muzeum określają zakresy obowiązków ustalone przez Dyrektora.
 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2007-11-14 08:54
przez: Józef Olejniczak
Ostatnio edytowany: 2021-10-14 12:55
przez: Joanna Rychlik-Łukasiewicz
Liczba wyświetleń: 6712
© 2024  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Projekt i realizacja MYKK