Statut

Postanowienia ogólne

I

 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile, zwane dalej "Muzeum", działa napodstawie: ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997, nr5, poz. 24 z zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. oorganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1997, nr110, poz. 721 z zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

II

 

Organizatorem Muzeum jest Gmina Piła, która zapewnia Muzeum środki potrzebne do utrzymania i rozwoju.

III

 

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestruinstytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowośćprawną.

IV

 

Siedzibą Muzeum jest miasto Piła a terenem działania cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Cele i zadania Muzeum

V

 1. Muzeum jest placówką biograficzną, która gromadzi i udostępniadobra kultury związane z życiem i działalnością Stanisława Staszica,jego epoką oraz staszicowską tradycją.
 2. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach.

VI

 

Muzeum realizuje cele określone w p. V w szczególności przez:

 • gromadzenie dóbr kultury w zakresie określonym w p. V/1
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów
 • przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniającychim właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich wsposób dostępny do celów naukowych
 • zabezpieczanie i konserwację muzealiów
 • urządzanie wystaw
 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie działalności edukacyjnej
 • udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

 

Nadzór i zarządzanie Muzeum

VII

 

Nadzór nad Muzeum sprawuje Organizator w ramach obowiązujących przepisów.

 

VIII

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

IX

 

Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołujeZarząd Miejski w Pile, na zasadach i w trybie przewidzianym wobowiązujących przepisach.

 

X

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
 • ogólne kierwownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej
 • ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majatkiem Muzeum
 • reprezentowanie Muzeum na zewnątrz
 • przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych
 • naczelna redakcja wydawnictw muzealnych
 • wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnetrzną
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikajacych ze strosunków pracy.

XI

 

Organizację wewnetrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny,nadany przez Dyrektora w trybie przewidzianym w obowiązującychprzepisach.

 

Gospodarka finansowa Muzeum

XII

 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częściąmienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanychśrodków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Muzeum może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałychstosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalnościMuzeum, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacjiOrganizatora.
 4. Plan działalności Muzeum zawiera w miarę potrzeb: plan usług, planprzychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych orazplan inwestycji.

XIII

 1. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychodami Muzeum są wpływy z prowadzonej działalności, w tym zesprzedaży składników majatku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury wrozumieniu art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochroniedóbr kultury (Dz.U. 1999, nr 98, poz. 1150 z zm.), oraz najmu idzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymaneod osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 3. Muzeum może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłatyza usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na działalność statutową.
 4. Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą na zasadachokreślonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczejMuzeum jest przeznaczony na realizację zadań statutowych.

XIV

 1. Wartość majatku Muzeum odzwierciedla fundusz Muzeum, który odpowiada wartości wydzielonego Muzeum i nabytego mienia.
 2. Fundusz Muzeum zwiększa się lub zmniejsza się o kwotę zmianwartości majatku Muzeum, będących skutkiem: aktualizacji wyceny środkówtrwałych na podstawie odrębnych przepisów; nieodpłatnego przekazanialub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Fundusz Muzeum zwiększa się o: amortyzację majatku trwałego;dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju Muzeum; zysk pozostający wdyspozycji Muzeum; środki z innych źródeł.
 4. Fundusz Muzeum zmniejsza się o: straty bilansowe; umorzenie majątku trwałego, finansowanie inwestycji, inne zmniejszenia.

XV

 1. Muzeum wypłaca pracownikom świadczenie urlopowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Muzeum może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przezosoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem nawypłatę nagród indywidualnych, oraz inne fundusze. Zasadygospodarowania tymi funduszami określają odrębne regulaminy Muzeum.

 

Postanowienia końcowe

 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonaćOrganizator, na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnychprzepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie jego nadania.
 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2012-01-02 09:44
przez: Józef Olejniczak
Ostatnio edytowany: 2017-02-09 12:18
przez: Józef Olejniczak
Liczba wyświetleń: 5596
© 2021  |  Muzeum Stanisława Staszica w Pile
Projekt i realizacja MYKK